ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์

*** ข้อมูลในระบบ มีการปรับปรุงแก้ไขตามการใช้งานจริง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสมุดโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่

ชื่อ
หน่วยงาน
เบอร์โทรภายใน
เบอร์โทรหน่วยงาน
เบอร์แฟกซ์
สำนักงานอธิการบดี
8605
032-708605
032-708653
ผอ.สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
1100
032-708605
คุณพยอม เกิดสมบัติ สำนักงานอธิการบดี
1101
032-708605
คุณสีนวล ไทยานนท์ สำนักงานอธิการบดี
1102
032-708605
รองอธิการฯ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ สำนักงานอธิการบดี
8641
032-708641
รองอธิการฯ ผศ.วิเชียร เข็มเงิน สำนักงานอธิการบดี
8642
032-708642
รองอธิการฯ - สำนักงานอธิการบดี
8643
032-708643
รองอธิการฯ ผศ. พจนารถ บัวเขียว สำนักงานอธิการบดี
8644
032-708644
รองอธิการฯ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี สำนักงานอธิการบดี
8645
032-708645
เลขาอธิการบดี (หน้าห้องฯ) สำนักงานอธิการบดี
8602
032-708602
032-708651
เลขาอธิการบดี (ติดตาม) สำนักงานอธิการบดี
8640
032-708640
ผอ.กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
1400
032-708604
งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
8604
032-708604
032-708652
คุณพนิดา พวงพยอม งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
1401
032-708604
คุณสุธิวรรณ รุ่งสว่าง งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
1402
032-708604
คุณศิริ แฉ่งฉายา งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
1403
032-708604
คุณสุภาวดี เนียมหอม (งานบริการยานพาหนะ) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
8624
032-708604
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
8606
032-708606
คุณอภิญญา แจ่มใส งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1200
032-708606
คุณปิยนุช แก้วมุกดา งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1201
032-708606
คุณอโนมา อรุโณทัยสกุล งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1202
032-708606
คุณนัทธพงศ์ สุกสว่าง งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1203
032-708606
คุณธนพร เกษศรี งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1204
032-708606
คุณนันทพร มีชัย งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1205
032-708606
คุณบงกชพร ทรัพย์มา งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1206
032-708606
คุณอรพิมล รุ่งจรูญ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
8606
032-708606
งานบริหารงานบุคคล
8611
032-708611
คุณพจนา โพธิสุวรรณ งานบริหารงานบุคคล
1500
032-708611
คุณพิศมัย มงกุฏ งานบริหารงานบุคคล
1501
032-708611
คุณนภัสภรณ์ นามสละ งานบริหารงานบุคคล
1502
032-708611
คุณวีณา สืบอ่ำ งานบริหารงานบุคคล
1503
032-708611
คุณอรทัย ชูเจริญ งานนิติกร
8625 , 1510
032-708625
งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
8631
032-708631
คุณเผด็จพงษ์ กนกชัชวาล งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
1404
032-708631
คุณนพพร ยอดหอม งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
1405
032-708631
งานสื่อสารองค์กร
8612
032-708612
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
8626
032-708626
คุณกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1110
032-708626
กองนโยบายและแผน
8603
032-708603
ผอ.กองนโยบาย กองนโยบายและแผน
1600
032-708603
คุณอภิวัฒน์ พานทอง กองนโยบายและแผน
1601
032-708603
คุณสุชาดา กนกชัชวาล กองนโยบายและแผน
1602
032-708603
คุณธีรวัฒน์ เสนะโห กองนโยบายและแผน
1603
032-708603
คุณฐิติรัตน์ ชะเอม กองนโยบายและแผน
8603
032-708603
หน่วยตรวจสอบภายใน
8628
032-708628
คุณสถาพร บุญหมั่น หน่วยตรวจสอบภายใน
1410
032-708628
คุณภาวิณี ศรีสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน
1411
032-708628
คุณเพียงใจ เรืองชัย หน่วยตรวจสอบภายใน
8628
032-708628
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
8601
032-708601
ไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี
1103
032-708605
สำนักงานศูนย์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
1702
032-708601
คุณปิยนันท์ เสนะโห ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
1706
032-708601
คุณอาพร สุนทรวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
1709
032-708601
คุณนิสันติ ศิลประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
1713
032-708601
ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
8632
032-708632
คุณเสาวภา พงษ์พิพัฒน์ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
8632
032-708632
งานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
8627
032-708627
ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง
8639
032-708639
กองพัฒนานักศึกษา
8610
032-708610
032-708657
ผอ.กองพัฒนาฯ กองพัฒนานักศึกษา
1800
032-708610
ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา
8635
032-708635
งานธุรการกองพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา
8693
032-708693
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
8694
032-708694
งานบริการและสวัสดิการ, กยศ กองพัฒนานักศึกษา
8610
032-708610
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
8608
032-708608
032-708655
ผอ.สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1900
032-708608
คุณทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1901
032-708608
คุณพิชชานันท์ กรีดกราย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1902
032-708608
สระว่ายน้ำ
8630
032-708630
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8609
032-708609
032-708656
ผอ.สำนักวิทยฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2000
032-708609
คุณสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2001
032-708609
คุณมะปราง ธูปหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2002
032-708609
คุณดาวเรือง ขมแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2003
032-708609
คุณอัจฉราพร เลี้ยงอยู่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2004
032-708609
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8607
032-708607
032-708654
ผอ.สำนักส่งเสริมฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1300
032-708607
คุณปิ่นทอง อมรจุติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1301
032-708607
คุณเฉลย ทองคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1302
032-708607
คุณศุภวรรณ สวัสดิ์วารี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1303
032-708607
คุณวนิดา แตงเงิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1304
032-708607
งานบัณฑิตศึกษา
8629
032-708629
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8614
032-708614
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8623
032-708623
ร้านกาแฟ dino cafe
8695
032-708695
คณะครุศาสตร์
สำนักงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
8621
032-708621
032-708664
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
8687
032-708687
สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
8688
032-708688
คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
8622
032-708622
032-708665
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
8689
032-708689
สาขาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
8690
032-708690
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
8691
032-708691
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8615
032-708615
032-708658
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8646
032-708646
สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8647
032-708647
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8648
032-708648
สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8649
032-708649
สาขาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8650
032-708650
สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8651
032-708651
สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8652
032-708652
สาขาภาษาจีน คณะมนุษย์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8653
032-708653
สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8654
032-708654
สาขาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8655
032-708655
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8656
032-708656
สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8657
032-708657
สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8658
032-708658
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8659
032-708659
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
8616
032-708616
032-708659
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
8660
032-708660
สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
8661
032-708661
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
8663
032-708663
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ
8664
032-708664
สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
8665
032-708665
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8618
032-708618
032-708661
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8670
032-708670
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8671
032-708671
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8672
032-708672
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8673
032-708673
สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8674
032-708674
สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8675
032-708675
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8636
032-708636
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8619
032-708619
032-708662
งานนโยบายและแผนและงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
1256
032-708619
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8676
032-708676
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8677
032-708677
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8678
032-708678
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8679
032-708679
สาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8680
032-708680
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8681
032-708681
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8682
032-708682
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8620
032-708620
032-708663
สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8683
032-708683
สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8684
032-708684
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8685
032-708685
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8686
032-708686
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8617
032-708617
สาขาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8666
032-708666
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8667
032-708667
สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8668
032-708668
คลินิคเวชกรรม
8638
032-708638
คุณลัดดา อินทราพงษ์ กองพัฒนานักศึกษา
1801
032-708610
คุณธิดา สุกสี กองพัฒนานักศึกษา
1802
032-708610
หน้าห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
1105
032-708605
คุณสินีนาฏ มูลสอาด คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2103
032-708615
คุณเกตุจวรรณ มณีวิหค คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2102
032-708615
คุณกชพรรณ ลัภโนปกรณ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2101
032-708615
คณบดีมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2100
032-708615
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
2801
032-708622
คณบดีคณะเทคโนโลยีการสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2300
032-708617
คุณวไลลักษณ์ เพชรมุณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2301
032-708617
คุณภาสิกา แจ่มจำรัส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2302
032-708617
คุณสวรีย์ ทรัพย์สงวน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2303
032-708617
คุณธนพร ถมเสาร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2006
032-708609
คุุณพีรวัฒน์ เพ่งพุดผ่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2007
032-708609
คุณณฐกฤตย์ นวมงาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2008
032-708609
คุณวันเพ็ญ มาลาพงษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2009
032-708609
คณบดีคณะวิทยาการจัดาการ คณะวิทยาการจัดการ
2100
032-708616
คุณทานตะวัน มณีวิหค คณะวิทยาการจัดการ
2101
032-708616
คุณบงกชรัตน์ บัวทิพย์ คณะวิทยาการจัดการ
2102
032-708616
คุณกอบศักดิ์ บัวไสว คณะวิทยาการจัดการ
2103
032-708616
คุณชำนาญ เส่งถิน คณะวิทยาการจัดการ
2104
032-708616
คุณธิติพัทธ์ ดำสะอาด คณะวิทยาการจัดการ
2105
032-708616
คุณเณริศา คนคล่อง โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
2901
032-708623
คุณประภัสสร อินทราพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
2801
032-708622
คุณอัศวิน ไชยภูมิสกุล คณะครุศาสตร์
2602
032-708621
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
8634
032-708634
คุณฉลองขวัญ บวงสรวง งานบริหารงานบุคคล
1504
032-708611
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือ สำนักงานอธิการบดี
8698
032-708698
นวดแผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
8697
032-708697
สมาคมศิษย์เก่าม.ราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานอธิการบดี
8696
032-708696
ศูนย์ศาสตร์พระราชา สำนักงานอธิการบดี
8692
032-708692
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
8637
032-708637