ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์

*** ข้อมูลในระบบ มีการปรับปรุงแก้ไขตามการใช้งานจริง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสมุดโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ระบบ IP PHONE

1. หน้าจอแสดงผล IP PHONE ดับ ไม่มีไฟติด

ตอบ : ให้ตรวจสอบปลั๊กไฟที่ใช้งานอยู่ และตรวจสอบปลั๊กไฟด้านหลังเครื่อง IP PHONE

2. ถ้าหน้าจอแสดงผลติดปกติ แต่ไม่สามารถโทรออกได้

ตอบ : ให้ตรวจสอบว่าได้ต่อสายอีเทอร์เนตจากพอร์ต LAN ของเครื่องโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต LAN ที่พร้อมใช้งานของเราเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตได้เรียบร้อยแล้ว ถ้าสัญลักษณ์ ไม่ติด ให้ทำการปิด - เปิดเครื่องใหม่โดยถอดสายไฟออกและใส่เข้าใหม่