pbru

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อร้องเรียน / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อติชม / ต่ออธิการบดี

ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลให้โดยละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เพื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมถ้ามีหลายเอกสาร กรุณานำไฟล์ดังกล่าวทั้งหมด พร้อมทั้งรายละเอียด บีบอัดให้อยู่ในไฟล์ Zip หรือ RAR จากนั้นจึงแนบไฟล์เข้าในระบบ
หมายเหตุ : รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551