** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB001
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  09-07-2018 เวลา :: 14:41 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: ปิยนันท์
  หน่วยงาน :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ห้อง / ชั้น :: ชั้น 2
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  ประเภทของปัญหา :: ระบบเครือข่าย LAN และ Wireless
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ทดสอบอีกครั้ง
  สถานะการแจ้งปัญหา :: รอการซ่อม
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 19-07-2018 / 04:43 น.