ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
อาจารย์บุญตา กลิ่นมาลี
09-01-2019 / 10:22 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 6
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช่อินเตอร์เต็นได้บางเว็บ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใช่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ชำนาญ เส่งถิน
02-01-2019 / 10:06 น.
คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร18
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตผ่านสาย lan ใช้ไม่ได้ แต่ wiFi ใช้ได้
 ใบแจ้งปัญหา
น้ำฝน แสงอรุณ
16-12-2018 / 11:45 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
อาคาร 14 ชั้น 7
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตสาย LAN ไม่สามารถใช้ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
11-12-2018 / 10:21 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตสาย LAN ไม่ได้รับ IP
 ใบแจ้งปัญหา
ณัฐพล สุขอนันต์
30-11-2018 / 09:01 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิชาการ ชั้น 2
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Internet ไม่มีการเข้าถึง IPv4 ตอนนี้ไม่สามารถเข้า Line ID และเว็บไซด์หลายเว็บได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
07-11-2018 / 08:40 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
06-11-2018 / 08:41 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เครื่องไม่ได้รับ ip
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
05-11-2018 / 08:19 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตในส่วนที่ใช้สายlanยังใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
วันณพงค์ วงศ์พานิช
01-11-2018 / 15:21 น.
กองพัฒนานักศึกษา
หอเพชรมรกต ชั้น 3

01-11-2018 / 19:47 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : หลังจากวันที่ไฟฟ้าดับ wireless ชั้น 3 ใช้ได้เพียงตัวเดียว
 ใบแจ้งปัญหา
AP ดับหลังจากไฟดับ การแก้ไข ถอด AP จากขายึด เอียง ใส่เข้าขายึดเหมือนเดิม
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
01-11-2018 / 09:03 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตไม่ได้รับ ip
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.