** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0095
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  17-01-2019 เวลา :: 09:00 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: อัศวิน ไชยภูมิสกุ
  หน่วยงาน :: คณะครุศาสตร์
  ห้อง / ชั้น :: สำนักงาน และ ห้องคอมพิวเตอร์ 924  เบอร์โทรศัพท์ :: 0805539777
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: อินเทอร์เน็ตสาย lan ไม่ได้รับ ip จึงไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครับ
  สถานะการแจ้งปัญหา :: แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 19-08-2019 / 11:31 น.