** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0093
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  15-01-2019 เวลา :: 17:16 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: Krailerk Taweechue
  หน่วยงาน :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ห้อง / ชั้น :: ศูนย์วิทย์ชั้น 4 ฝั่งซ้าย
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: ระบบเครือข่าย Wireless
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: สัญญาณ Wireless ไม่ถึง
  สถานะการแจ้งปัญหา :: รอการซ่อม
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 24-04-2019 / 05:42 น.