** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0082
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  16-11-2018 เวลา :: 09:48 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: อาคารเพชรน้ำหนึ่งห้องผูัจัดการ  เบอร์โทรศัพท์ :: 8639
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: IP Phone Cisco
  ประเภทของปัญหา :: ระบบเครือข่าย LAN
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ต้องการให้ย้ายเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ไปไว้ด้านนอกบริเวณพนักงานต้อนรับ เนื่องจากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และผู้เข้าพักจำนวนมากต้องการติดต่อสอบถามเรื่องห้องพัก
  สถานะการแจ้งปัญหา :: รอการซ่อม
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 26-06-2019 / 11:24 น.