** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0053
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  05-07-2018 เวลา :: 13:32 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นภัสภรณ์ นามสละ
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: งานบริหารงานบุคคล  เบอร์โทรศัพท์ :: 1385
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: เครื่องคอมพิวเตอร์มีอาการถอนโปรแกรมทิ้ง
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 11-08-2022 / 18:41 น.