** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0045
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  03-05-2018 เวลา :: 11:52 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นภัสภรณ์ นามสละ
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: งานบริหารงานบุคคล ชั้น M อาคาร 14  เบอร์โทรศัพท์ :: 1121
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: เมื่อสั่งพิมพ์เอกสาร จากโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นกล่องข้อความไม่สามารถพิมพ์ได้
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: ผู้ใช้แก้ไขได้ด้วยตัวเอง
  ภาพประกอบ ::  | Problem of image
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 11-08-2022 / 18:39 น.