** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB004
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  07-12-2017 เวลา :: 15:33 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นางสิรีรัตน์ ชมภู่ทอง
  หน่วยงาน :: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ห้อง / ชั้น ::  เบอร์โทรศัพท์ :: 032493270
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: เข้าระบบ e-GP
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: หลังจากขั้นตอนการรีเซตรหัสผ่าน ระบบ e-GP จะส่งรหัสผ่านใหม่มาให้ทางอีเมลที่เคยป้อนไว้ในการลงทะเบียนกับระบบ e-GP (ในที่นี้เคยป้อน @pbru.ac.th ไว้)
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 05-08-2021 / 15:03 น.