** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00372
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  11-05-2022 เวลา :: 10:32 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: วีนา สืบอ่ำ
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: ห้องงานบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา  เบอร์โทรศัพท์ :: 1503
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการในเวลาที่ผู้ให้บริการสะดวก
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: โทรศัพท์ไม่มีเสียงสัญญาณ ไม่สามารถใช้ได้ค่ะ เบอร์ที่มีปัญหาคือ เบอร์ภายใน 1503 (เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ)
  สถานะการแจ้งปัญหา :: รอดำเนินการ
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 29-06-2022 / 02:11 น.