** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00371
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  10-05-2022 เวลา :: 10:17 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
  หน่วยงาน :: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ห้อง / ชั้น :: อาคาร16ชั้น2  เบอร์โทรศัพท์ :: 0615099898
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการในเวลาที่ผู้ให้บริการสะดวก
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: มร.พบ.13.11.00002/1.(1.37)/62
  ประเภทของปัญหา :: ปัญหาโปรแกรม Office
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: เข้าใช้งาน Microsoft ไม่ได้
  สถานะการแจ้งปัญหา :: รอดำเนินการ
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ ::  | Problem of image
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 29-06-2022 / 00:39 น.