** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00364
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  01-02-2022 เวลา :: 09:50 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
  หน่วยงาน :: สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  ห้อง / ชั้น :: ชั้น1  เบอร์โทรศัพท์ :: 032708608
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการภายใน 12 ชั่วโมง
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: มร.พบ. 01.07.00059/62
  ประเภทของปัญหา :: ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: แฟกซ์ ไม่สามารถส่งเอกสาร
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ไม่สามารถดำเนินการได้
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 29-06-2022 / 00:57 น.