** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00361
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  06-01-2022 เวลา :: 09:49 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์
  หน่วยงาน :: โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
  ห้อง / ชั้น :: ตึกคหกรรม  เบอร์โทรศัพท์ :: 032708623
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการในเวลาที่ผู้ให้บริการสะดวก
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: ไม่ทราบ
  ประเภทของปัญหา :: ระบบเครือข่าย Wireless
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: การเชื่อมต่อ pbru wifi กับ router ที่มาติดตั้งใหม่ เว็บ redirect ที่ให้ใส่ login และ password ขึ้นว่าไม่ปลอดภัยเเละไม่สามารถใส่ login และ password ได้ แต่ถ้าเป็น router เดิม มีช่องทางในการคลิกเพื่อใส่ login password ได้
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: แจ้งวิธีการเชื่อมต่อแล้ว
  ภาพประกอบ ::  | Problem of image
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 25-05-2022 / 00:31 น.