** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00358
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  14-12-2021 เวลา :: 09:51 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: 1445  เบอร์โทรศัพท์ :: 1411
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการภายใน 1 ชั่วโมง
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: หน้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โหลดไม่ขึ้น
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: รีเซ็ตโปรแกรม
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 28-05-2023 / 09:12 น.