** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00356
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  14-12-2021 เวลา :: 09:45 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: อัญญาพร เอี่ยมอาษา
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: การเงิน  เบอร์โทรศัพท์ :: 032708606
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 14.0104072/58
  ประเภทของปัญหา :: ติดตั้งโปรแกรม Windows
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ต้องลงwindowsใหม่ เนื่องจาก windows ไม่รองรับโปรแกรมvisionnet
  สถานะการแจ้งปัญหา :: รอดำเนินการ
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 25-05-2022 / 01:55 น.