** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00340
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  11-07-2021 เวลา :: 15:50 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: 1422  เบอร์โทรศัพท์ :: 1203
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการในวันถัดไป
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 14.01.4457/59
  ประเภทของปัญหา :: เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ระบบการปฏิบัติ ล่าช้า หน้าจอระบบงานค้าง ไม่รวมเร้ว
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 22-09-2021 / 17:50 น.