** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00337
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  06-07-2021 เวลา :: 11:26 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: อ.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
  หน่วยงาน :: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ห้อง / ชั้น :: ชั้น 1- 2  เบอร์โทรศัพท์ :: 032 708620
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการภายใน 12 ชั่วโมง
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: ระบบเครือข่าย Wireless
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: router กระจายสัญญาณไวไฟ ไม่ทำงานทุกชั้นของอาคาร
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 22-09-2021 / 18:00 น.