** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00336
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  06-07-2021 เวลา :: 10:32 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นายประชุม พันออด
  หน่วยงาน :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ห้อง / ชั้น :: สำนักงานคณบดี / ชั้น 2  เบอร์โทรศัพท์ :: 032708618
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: -
  ประเภทของปัญหา :: ระบบเครือข่าย Wireless
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: การเข้าถึง WiFi ทำได้ยากมาก สัญญาณหลุดบ่อย สัญญาณอ่อน ผู้สอนจำเป็นต้องใช้งานเนื่องจาก ต้องใช้สำหรับหารเรียนการสอน Online ในการเปิดเรียนที่จะมาถึง
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 22-09-2021 / 18:37 น.