** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00332
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  25-05-2021 เวลา :: 10:48 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: อัศวิน ไชยภูมิสกุล
  หน่วยงาน :: คณะครุศาสตร์
  ห้อง / ชั้น :: สำนักงานคณะครุศาสตร์  เบอร์โทรศัพท์ :: 8621
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน เข้าใช้งานไม่ได้ มีข้อความแจ้ง Cannot connect to remote the database
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: ส่งต่อให้ผู้ที่รับผิดชอบโปรแกรมดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
  ภาพประกอบ ::  | Problem of image
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 05-08-2021 / 15:17 น.