** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00331
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  22-04-2021 เวลา :: 12:01 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: น.ส.ณภัค ภัทรศิรเมธ
  หน่วยงาน :: สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  ห้อง / ชั้น :: สำนักงาน  เบอร์โทรศัพท์ :: 0812990615
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: Email
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: เนื่องจากจำเป็นต้องจัดประชุมออนไลน์ ช่วงบ่ายจึงขอความอนุเคราะห์ขอแอคเคาท์เมลล์ของมหาวิทยาลัยค่ะ Miss : Napak Phattharasiramet รหัสบัตร : ขอบพระคุณมากค่ะ
  สถานะการแจ้งปัญหา :: รอดำเนินการ
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 15-06-2021 / 02:25 น.