** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00323
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  04-03-2021 เวลา :: 09:24 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นายอภิวัฒน์ พานทอง
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: 7  เบอร์โทรศัพท์ :: 1601
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมง
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: ระบบเครือข่าย Wireless
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: เมื่อเชื่อมต่อไวไฟ ไม่สามารถสั่งปริ้นงานผ่านไวไฟได้
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ไม่สามารถดำเนินการได้
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: แจ้งเรื่องนโยบายฯแล้ว
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 15-06-2021 / 01:03 น.