** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00321
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  01-03-2021 เวลา :: 14:22 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: กรรธร เอมนุกูลกิจ
  หน่วยงาน :: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ห้อง / ชั้น :: ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2  เบอร์โทรศัพท์ :: 0655414463
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการในสัปดาห์ถัดไป
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: Account Internet
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ต้องการขอ User จำนวน 40 User เพื่อรองรับการประชุมการซื้อขาย Online ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 05-08-2021 / 15:52 น.