** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00317
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  19-02-2021 เวลา :: 16:53 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นางสาวสุนันทา
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: กายภาพ  เบอร์โทรศัพท์ :: 8631
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการในสัปดาห์ถัดไป
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ระบบอินเตอร์เน็ตไใ่สามารถใช่งานได้
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: LAN หน้า login ไม่ขึ้น แก้ไขโดยลง บราวเซอร์ firefox
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 05-08-2021 / 14:15 น.