** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00315
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  22-01-2021 เวลา :: 13:31 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: แขนภา ทองตัน
  หน่วยงาน :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ห้อง / ชั้น :: ห้องสำนักงาน  เบอร์โทรศัพท์ :: 8609
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: Server
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: อุปกรณ์ประตูทางเข้า และประตูตรวจสอบหนังสือไม่สามารถใช้งานได้ เบื้องต้นตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ connect ไปที่ sip2 ของระบบห้องสมุด Matrix ไม่ได้จากภายในมหาวิทยาลัย แต่จาก network ภายนอกสามารถ connect ได้ น่าจะติดปัญหาเรื่อง port ที่ต้องเปิดใช้งาน ซึ่งคือ port 6001 รบกวนทางศูนย์เทคโนโลยีตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  ภาพประกอบ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 05-08-2021 / 15:37 น.