** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0022
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  08-02-2018 เวลา :: 10:18 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นายอภิวัฒน์ พานทอง
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: ห้องถ่ายเอกสาร กองแผน ชั้น7  เบอร์โทรศัพท์ :: 1134
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  ::
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: มร.พบ.14.07.40/56
  ประเภทของปัญหา :: เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: พัดลมระบายความร้อนมีเสียงดัง ติดๆ ดับๆ หากไม่มีการแก้ไขในทันทีอาจทำให้อุปกรณ์อื่นๆเสียหาย
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ดำเนินการแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: นำตัวใหม่มาเปลี่ยน
  ภาพประกอบ ::  | Problem of image
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 29-06-2022 / 01:17 น.