** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00136
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  19-08-2019 เวลา :: 14:47 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นางโชติกา มาลาพงษ์
  หน่วยงาน :: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ห้อง / ชั้น :: ห้องสมุดคณะ SmartRoom  เบอร์โทรศัพท์ :: 8620
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการในวันถัดไป
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: USB FLASH DRIVE / External HDD
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: เครื่อง วิชไลเซอร์ ช่อง USB ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ส่งซ่อม/เคลม
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 18-02-2020 / 23:42 น.