** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00124
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  26-07-2019 เวลา :: 17:38 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: อรุณี แก้วบริสุทธิ์
  หน่วยงาน :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ห้อง / ชั้น :: ศว.302  เบอร์โทรศัพท์ :: 0866143302
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: มร.พบ.14.01.02774/54
  ประเภทของปัญหา :: เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: คอมพิวเตอร์ดับไปเอง ทดลองเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องใหม่ เครื่องติด แต่ก็ดับไปเองอีก ทดลองทำแล้ว3ครั้ง
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ส่งซ่อม/เคลม
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: PSU เสีย จนท. ของคณะดำเนินการให้แล้ว
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 07-12-2019 / 22:24 น.