** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00123
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  25-07-2019 เวลา :: 09:02 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นายธนดล ดีหะสิงห์
  หน่วยงาน :: สำนักงานอธิการบดี
  ห้อง / ชั้น :: ชั้น M  เบอร์โทรศัพท์ :: 8625
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการภายใน 1 ชั่วโมง
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
  สถานะการแจ้งปัญหา :: แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: LAN ใช้ไม่ได้ ใช้ LAN อีก 1 เส้น
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 19-08-2019 / 10:38 น.