ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นภัสภรณ์ นามสละ
03-05-2018 / 11:52 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล ชั้น M อาคาร 14
Tel : 1121

07-05-2018 / 10:06 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เมื่อสั่งพิมพ์เอกสาร จากโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นกล่องข้อความไม่สามารถพิมพ์ได้
 ใบแจ้งปัญหา | ผู้ใช้แก้ไขได้ด้วยตัวเองProblem of image
น้ำฝน แสงอรุณ
23-04-2018 / 09:47 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกันคุณภาพการศึกษา
Tel : 1185

23-04-2018 / 13:35 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลง doc.pbru.ac.th ไม่ได้คะ และปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
 ใบแจ้งปัญหา
เสาวภา พงษ์พิพัฒน์
11-04-2018 / 11:58 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Self access
Tel : 0922502192

11-04-2018 / 13:47 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Office หมดอายุ
 ใบแจ้งปัญหา
นายดนัย มีอารีย์
11-04-2018 / 10:53 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
Tel : 0859760625
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : PC เปิดไม่ติดครับ
 ใบแจ้งปัญหา
ฤทธี ทิมรอด
10-04-2018 / 10:52 น.
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
Tel : 1127

11-04-2018 / 11:03 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 1. ใช้งาน Microsoft Word แล้วมีอาการค้าง 2. สั่งพิมพ์เอกจาก Microsoft Word ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาวพนิดา พวงพยอม
28-03-2018 / 08:50 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารพัสดุฯ
Tel : 1499

11-04-2018 / 11:02 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การปฏิบัติงานในระบบค่า K
 ใบแจ้งปัญหา
นางสินีนาฏ มูลสอาด
19-03-2018 / 10:06 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะฯ
Tel : 8605
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ไม่ติด ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวพนิดา พวงพยอม
19-03-2018 / 09:09 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารพัสดุฯ
Tel : 1499

19-03-2018 / 10:14 น.
ประเภทปัญหา : Account Internet
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : account อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสินีนาฏ มูลสอาด
15-03-2018 / 14:04 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะฯ
Tel : 8615

15-03-2018 / 14:07 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ E-Doc ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ฤทธี ทิมรอด
14-03-2018 / 14:15 น.
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
Tel : 1127

14-03-2018 / 14:57 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร มีกล่องข้อความ ว่า Application cannot started. Contact the application vendor.
 ใบแจ้งปัญหา | ลบไฟล์ใน C:\Users\USER\AppData\Local\Temp และ C:\Users\USER\AppData\Local\Apps\2.0 แล้วเข้าโปรแกรมใหม่Problem of image
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.