ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
สุพัตรา บูรณารมย์
16-01-2020 / 14:47 น.
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
อาคาร 14 ชั้น M (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)
Tel : 8637,081-3532403

30-01-2020 / 10:42 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เสียงพัดลมคอมฯดังมากๆค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางโชติกา มาลาพงษ์
15-01-2020 / 14:09 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19404
Tel : 8620
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องโปรเจ็คเตอร์ฉายภาพไม่ออก
 ใบแจ้งปัญหา
นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง
15-01-2020 / 11:36 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 1 ห้องงานบริการคลังและทรัพย์สิน
Tel : 032708606

30-01-2020 / 10:59 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โปรแกรม window และ โปรแกรม จ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางไม่สามารถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
อภิญญา แจ่มใส
14-09-2019 / 09:51 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ห้องการเงิน
Tel : 1200

30-01-2020 / 10:41 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดตั้งระบบจ่ายตรงเงินเดือน และ E-DOC
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวอโนมา อรุโณทัยสกุล
13-01-2020 / 08:47 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคารนิวัตสโมสร (ชั้น 3)
Tel : 032708606

13-01-2020 / 10:26 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : สำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้ดำเนินการ ย้ายที่ปฏิบัติงาน เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์นักศึกษาและปฏิบัติงานด้านรายได้สวัสดิการอื่นๆ ไปอยู่ประจำที่อาคารนิวัตสโมสร ชั้น 3 จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต
 ใบแจ้งปัญหา
อลิสา ทิมศรี
07-01-2020 / 11:07 น.
สำนักงานอธิการบดี
LC303
Tel : 8632

13-01-2020 / 10:33 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อาจารย์ผู้สอนแจ้งว่าคอมพิวเตอร์ช้าและโปรเจคเตอร์ไม่แสดงภาพที่เปิดในคอม
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวสุนันทา รักษาราษฏร์
03-01-2020 / 15:06 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมนิทัศน์เพียกขุนทด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 8631 หรือ 0865054014

06-01-2020 / 10:24 น.
ประเภทปัญหา : Account Internet
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ให้ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่ห้องประชุมนิทัศน์เพียกขุนทด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการโดยที่ทางมหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่ายห้องประชุม แต่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ใ้ช้บริการ
 ใบแจ้งปัญหา
บุคคลภายนอก ทางศูนย์ให้บริการอินเตอร์เนต สำหรับห้องอบรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
นางสาวปัทมา ไชยโอชะ
03-01-2020 / 14:23 น.
สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Tel : 0824233664
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เนื่องจากศูนย์ทดสอบฯ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความขอติดตั้งโทรศัพท์และสาย LAN ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2562 ขอความกรุณาฯติดตั้งโทรศัพท์และสาย LAN เพราะมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
รอช่างมาดำเนินการ ครับ
สุนทร ชูเส้นผม
25-12-2019 / 09:18 น.
สำนักงานอธิการบดี
ทดสอบ
Tel : 0861731002

25-12-2019 / 09:21 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ทดสอบระบบการแจ้งซ่อม
 ใบแจ้งปัญหา
ชนิดา ศรีสาคร
23-12-2019 / 11:25 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
302
Tel : 089 2338120

23-12-2019 / 11:40 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดตั้งโปรแกรม Team Viewer
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.