ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นางสาวพนิดา พวงพยอม
30-08-2019 / 11:58 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องปฏิบัติงานพัสดุฯ ชั้น M
Tel : 1401

04-09-2019 / 12:55 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในระบบได้
 ใบแจ้งปัญหา
ศิริ แฉ่งฉายา
30-08-2019 / 11:44 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ชั้น M
Tel : 1403

04-09-2019 / 12:55 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ IP-Phone ใช้ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
21-08-2019 / 14:21 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน
Tel : 1901

22-08-2019 / 15:05 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องช้า เปิดข้อมูลช้า บันทึกข้อมูลช้า
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
20-08-2019 / 09:51 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411

04-09-2019 / 12:55 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องโทรศัพท์ เบอร์ภายใน 1410 ใช้งานไม่ได้ ขึ้นว่า Unprovisioned
 ใบแจ้งปัญหา
นางโชติกา มาลาพงษ์
19-08-2019 / 14:47 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดคณะ SmartRoom
Tel : 8620
ประเภทปัญหา : USB FLASH DRIVE / External HDD
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่อง วิชไลเซอร์ ช่อง USB ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 ใบแจ้งปัญหา
อ.ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย
14-08-2019 / 10:00 น.
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
321
Tel : 0819446458

22-08-2019 / 15:04 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปริ่นไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
09-08-2019 / 10:34 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง server ชั้น 2
Tel : 8609

22-08-2019 / 15:04 น.
ประเภทปัญหา : Server
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โดเมน dlib.pbru.ac.th เข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวบงกชพร ทรัพย์มา
09-08-2019 / 10:25 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 การเงิน
Tel : 8606

09-08-2019 / 10:27 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลง Driver Printer ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
พนิดา พวงพยอม
09-08-2019 / 09:31 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M ห้องพัสดุ
Tel : 032-708604

09-08-2019 / 10:27 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : แจ้งลิขสิทธิ์
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
08-08-2019 / 09:12 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์คอม
Tel : 0922584212

09-08-2019 / 10:28 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เรื่องลงโปรแกรม
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.