ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
น.ส.ณภัค ภัทรศิรเมธ
22-04-2021 / 12:01 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน
Tel : 0812990615
ประเภทปัญหา : Email
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เนื่องจากจำเป็นต้องจัดประชุมออนไลน์ ช่วงบ่ายจึงขอความอนุเคราะห์ขอแอคเคาท์เมลล์ของมหาวิทยาลัยค่ะ Miss : Napak Phattharasiramet รหัสบัตร : ขอบพระคุณมากค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์
01-03-2021 / 10:40 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 8631

02-04-2021 / 09:40 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : หนูกัดสายไฟขาดไม่สามรถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา | หนูกัดสาย LAN ขาด / เปลี่ยนแล้วProblem of image
รัตนา เสียงสนั่น
29-03-2021 / 10:40 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ
Tel : 8609

30-03-2021 / 11:34 น.
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : สั่งปริ้นท์รายการวัสดุในโปรแกรม 3dgf ไม่ได้ โปรแกรม excel error คาดว่าน่าจะเกิดจากไม่ได้ Activate
 ใบแจ้งปัญหา
ไพลิน ฤทธิเดช
24-03-2021 / 15:59 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
Tel : 1301
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์หมายเลข 1300 ไม่สามารถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวอถิญญา แจ่มใส
19-03-2021 / 18:08 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 1200

24-03-2021 / 06:39 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้ ICON บางตัว Taskbar ได้ หลังจากไฟฟ้าขัดข้อง
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
พนิดา พวงพยอม
18-03-2021 / 13:45 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องพัสดุ ชั้น M
Tel : 1401

24-03-2021 / 06:39 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อาการเครื่องค้าง
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวพรพิมล ทิมทวีป
15-03-2021 / 13:28 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร นิวัต สโมสร (อาคาร 25)
Tel : 1202

24-03-2021 / 06:39 น.
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานระบบ mis ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นายอภิวัฒน์ พานทอง
04-03-2021 / 09:27 น.
สำนักงานอธิการบดี
7
Tel : 1601

24-03-2021 / 06:38 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เพิ่มจุดเชื่อมต่อ แลน เครื่อง ผอ.สะอาด 1 จุด
 ใบแจ้งปัญหา
นายอภิวัฒน์ พานทอง
04-03-2021 / 09:24 น.
สำนักงานอธิการบดี
7
Tel : 1601
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เมื่อเชื่อมต่อไวไฟ ไม่สามารถสั่งปริ้นงานผ่านไวไฟได้
 ใบแจ้งปัญหา
มัทนา ไทยสงฆื
01-03-2021 / 15:24 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่งเสริมวิชาการ
Tel : 3001
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เมื่อมีสายโทรเข้าที่เบอร์ 032-893001 จะไม่ติด จะโอนสายมาที่เบอร์ 032-708607 ทุกครั้ง
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.