ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
16-07-2021 / 09:22 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ขึ้นว่า Provisioning
 ใบแจ้งปัญหา
นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง
11-07-2021 / 15:50 น.
สำนักงานอธิการบดี
1422
Tel : 1203
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบการปฏิบัติ ล่าช้า หน้าจอระบบงานค้าง ไม่รวมเร้ว
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
12-07-2021 / 11:51 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น1
Tel : 032708608
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด
 ใบแจ้งปัญหา
ไพลิน ฤทธิเดช
12-07-2021 / 09:20 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่งเสริมวิชาการ
Tel : 8607
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถโทรออกและโทรเข้าได้
 ใบแจ้งปัญหา
อ.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
06-07-2021 / 11:26 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชั้น 1- 2
Tel : 032 708620
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : router กระจายสัญญาณไวไฟ ไม่ทำงานทุกชั้นของอาคาร
 ใบแจ้งปัญหา
นายประชุม พันออด
06-07-2021 / 10:32 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดี / ชั้น 2
Tel : 032708618
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การเข้าถึง WiFi ทำได้ยากมาก สัญญาณหลุดบ่อย สัญญาณอ่อน ผู้สอนจำเป็นต้องใช้งานเนื่องจาก ต้องใช้สำหรับหารเรียนการสอน Online ในการเปิดเรียนที่จะมาถึง
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
02-07-2021 / 14:19 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
02-07-2021 / 11:29 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ
Tel : 0841114579
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รับสัญญาณ wifi ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อาภาภรณ์ มีอิน
09-06-2021 / 11:25 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 032708606 /0899195874
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ไม่สามารถขอจองเลขเอกสารเพื่อส่งออกหน่วยงานภายนอกได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
25-05-2021 / 10:48 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงานคณะครุศาสตร์
Tel : 8621

27-05-2021 / 15:47 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน เข้าใช้งานไม่ได้ มีข้อความแจ้ง Cannot connect to remote the database
 ใบแจ้งปัญหา | ส่งต่อให้ผู้ที่รับผิดชอบโปรแกรมดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วProblem of image
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.