งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการประชุมร่างขอบเขตงาน (TOR) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย และ ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล      จัดกิจกรรมเก็บข้อมูล ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการการให้ข้อมูลในครั้งนี้               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลการรับสมัครระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอระบบงานบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล      จัดกิจกรรมเก็บข้อมูล ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการการให้ข้อมูลในครั้งนี้               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลการรับสมัครระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล      จัดกิจกรรมเก็บข้อมูล ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการการให้ข้อมูลในครั้งนี้               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลการรับสมัครระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมเก็บข้อมูลระบบรับสมัครโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล      จัดกิจกรรมเก็บข้อมูล ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการการให้ข้อมูลในครั้งนี้               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลการรับสมัครระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอ และทดสอบระบบประกันระดับคณะ

             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล      จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) ณ ห้อง LC201    ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรจากงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรการประเมิน และรายงาน ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านระบบประกันของมหาวิทยาลัย

1 2