ระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ (Asset Management)

สำหรับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการครุภัณฑ์ ภายในศูนย์ฯ

ระบบจัดการฐานข้อมูลรายการสถานศึกษา

เป็นระบบในการจัดการข้อมูลรายการข้อมูลสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำส่งข้อมูลให้กับ สกอ.