ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการแก้ไข ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย อาคารคณะพยาบาลศาสตร์