ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี เป็นตัวแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฯ ช่วยสนับสนุนและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายแกนหลัก(Backbone) ของเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป   [foogallery id=”2216″]

Campus Network Design

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม Campus Network Design ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 Campus Network Design นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นโหนดให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือเป็นสมาชิกเครือข่ายมีความรู้หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครือข่ายในเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

            ช่วงเช้าของวันนี้ 13 ธันวาคม 2560 ดร.ทัดทอง  พราหมณี ผู้ชวยอธิการบดี คุณเชฐ ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องอบรม ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp”

หัวข้อการอบรม : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (Room 17134) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (Room 17137) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คลิปวีดีโอ : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp   [foogallery id=”2006″]

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องอบรมแก่นักศึกษา ในหัวข้อ “การประเมินผลโครงการโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ”

หัวข้อการอบรม : การประเมินผลโครงการโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษาฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (Room 17134) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (Room 17137) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [foogallery id=”1978″]

1 3 4 5 6 7