ข่าวการบริการด้านต่างๆ

เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสด (Live) งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ร่วมกับ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และฝ่ายโสตฯของมหาวิทยาลัยฯ  ร่วมกันเตรียมความพร้อม และทดสอบการถ่ายทอดสด (LIVE) งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Network Switch รองรับ Internet ณ อาคาร 27 (โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00น. ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Network Switch รองรับ Internet ณ อาคาร 27 (โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี)  เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสำรวจจุดติดตั้ง WiFi ณ คณะวิทยาการจัดการ

วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00น. ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับผู้รับจ้างเอกชนดำเนินการสำรวจสัญญาณและสถาณที่ ในบริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi [foogallery id=”1935″]