อีเมล์ (PBRU email)


[TABS_R id=970]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย

คุณไพรัช บุญรอด
 032-708601
 pairach.boo@mail.pbru.ac.th

ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี