** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0072
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  14-09-2018 เวลา :: 10:28 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: chamnan sangthen
  หน่วยงาน :: คณะวิทยาการจัดการ
  ห้อง / ชั้น :: ชั้น 1  เบอร์โทรศัพท์ :: 0817775259
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: ระบบเครือข่าย LAN
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ชั้น 1 (จากรูป สวิทที่ไปชั้นหนึ่ง พอร์ดหนึ่งเป็นสี่เหลืองทำงานชั้นอื่นสี่เขียว)
  สถานะการแจ้งปัญหา :: แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 26-06-2019 / 11:24 น.