** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB00
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  -- เวลา ::                                                               
  ชื่อผู้แจ้ง :: 
  หน่วยงาน ::
  ห้อง / ชั้น ::  เบอร์โทรศัพท์ ::
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  ::
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: 
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: 
  สถานะการแจ้งปัญหา :: 
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 23-09-2019 / 05:53 น.