** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0062
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  18-07-2018 เวลา :: 09:02 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง
  หน่วยงาน :: กองกลาง >> งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
  ห้อง / ชั้น :: ห้องการเงิน ชั้น 1
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการภายใน 1 ชั่วโมง
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: printer
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งโปรแกรมเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ (ให้กับหน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินเพชรบุรี (สตง.)
  สถานะการแจ้งปัญหา :: แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 16-12-2018 / 23:58 น.