** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0048
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  04-06-2018 เวลา :: 09:17 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: จามจุรี สูงห้างหว้า
  หน่วยงาน :: คณะพยาบาลศาสตร์
  ห้อง / ชั้น :: ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิกเวชกรรม
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: ม.ร.พ.บ.14.01.03448/57
  ประเภทของปัญหา :: ระบบเครื่อข่าย LAN
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
  สถานะการแจ้งปัญหา :: แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: 
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 22-05-2019 / 10:02 น.