** ใบแจ้งปัญหา **

Job ID : ICT-JOB0042
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8  ถ.หาดเจ้าสำราญ  
ต.นาวุ้ง   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000  
     Tel : +66 32 708 601       Fax : +66 32 493 308  
  วันที่แจ้ง ::  11-04-2018 เวลา :: 10:53 น.                                                              
  ชื่อผู้แจ้ง :: นายดนัย มีอารีย์
  หน่วยงาน :: กองกลาง >> งานประชุมและการประชาสัมพันธ์
  ห้อง / ชั้น :: ห้องสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
  ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน  :: ดำเนินการทันที
  หมายเลขคุรุภัณฑ์ :: 
  ประเภทของปัญหา :: เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
  ปัญหา / อาการเบื้องต้น :: PC เปิดไม่ติดครับ
  สถานะการแจ้งปัญหา :: ส่งซ่อม/เคลม
  การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ :: แนะนำให้ส่งเคลม
  

 

  ลงชื่อ............................................... 
      (..............................................) 
  ลงชื่อ..............................................
      (.............................................)
                      ผู้แจ้ง                         ผู้ดำเนินการแก้ไข 
  วัน/เวลา :: 18-01-2019 / 22:19 น.