ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นายดนัย มีอารีย์
11-04-2018 / 10:53 น.
กองกลาง >> งานประชุมและการประชาสัมพันธ์
ห้องสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : PC เปิดไม่ติดครับ
 ใบแจ้งปัญหา
แนะนำให้ส่งเคลม
ฤทธี ทิมรอด
10-04-2018 / 10:52 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี

11-04-2018 / 11:03 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 1. ใช้งาน Microsoft Word แล้วมีอาการค้าง 2. สั่งพิมพ์เอกจาก Microsoft Word ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาวพนิดา พวงพยอม
28-03-2018 / 08:50 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารพัสดุฯ

11-04-2018 / 11:02 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การปฏิบัติงานในระบบค่า K
 ใบแจ้งปัญหา
นางสินีนาฏ มูลสอาด
19-03-2018 / 10:06 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะฯ
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ไม่ติด ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวพนิดา พวงพยอม
19-03-2018 / 09:09 น.
กองกลาง >> งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
งานบริหารพัสดุฯ

19-03-2018 / 10:14 น.
ประเภทปัญหา : Account Internet
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : account อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสินีนาฏ มูลสอาด
15-03-2018 / 14:04 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะฯ

15-03-2018 / 14:07 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ E-Doc ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ฤทธี ทิมรอด
14-03-2018 / 14:15 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี

14-03-2018 / 14:57 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร มีกล่องข้อความ ว่า Application cannot started. Contact the application vendor.
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ลบไฟล์ใน C:\Users\USER\AppData\Local\Temp และ C:\Users\USER\AppData\Local\Apps\2.0 แล้วเข้าโปรแกรมใหม่
นางสาวศศิวิมล กาหลง
28-02-2018 / 15:27 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม >> งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน

28-02-2018 / 18:26 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าระบบ 3D ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
14-02-2018 / 13.00
คณะครุศาสตร์
สำนักงานคณะครุศาสตร์

14-02-2018 / 13:32 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่มีโปรแกรม
 ใบแจ้งปัญหา
ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10
นายอภิวัฒน์ พานทอง
08-02-2018 / 10:18 น.
กองนโยบายและแผน
ห้องถ่ายเอกสาร กองแผน ชั้น7

08-02-2018 / 10:54 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่องข่าย Lan
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : พัดลมระบายความร้อนมีเสียงดัง ติดๆ ดับๆ หากไม่มีการแก้ไขในทันทีอาจทำให้อุปกรณ์อื่นๆเสียหาย
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นำตัวใหม่มาเปลี่ยน
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.