ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
แขนภา ทองตัน
04-06-2018 / 09:32 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหน่วยงาน

08-06-2018 / 11:33 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ไม่ได้รับเบอร์ไอพี
 ใบแจ้งปัญหา
จามจุรี สูงห้างหว้า
04-06-2018 / 09:17 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิกเวชกรรม

08-06-2018 / 11:32 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
อรุณ พราหมณีโสภา
10-05-2018 / 14:06 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม >> งานบริหารทั่วไป
ใต้เรือนไทย

08-06-2018 / 11:32 น.
ประเภทปัญหา : printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเชื่อมต่อปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์ได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
07-05-2018 / 10:05 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ

08-06-2018 / 11:32 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครือข่ายมีอาการหลุดตลอด และช้า เป็นมาตั้งแต่วัน ศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61
 ใบแจ้งปัญหา
นภัสภรณ์ นามสละ
03-05-2018 / 11:52 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล ชั้น M อาคาร 14

07-05-2018 / 10:06 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เมื่อสั่งพิมพ์เอกสาร จากโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นกล่องข้อความไม่สามารถพิมพ์ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ผู้ใช้แก้ไขได้ด้วยตัวเอง
น้ำฝน แสงอรุณ
23-04-2018 / 09:47 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

23-04-2018 / 13:35 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลง doc.pbru.ac.th ไม่ได้คะ และปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
 ใบแจ้งปัญหา
เสาวภา พงษ์พิพัฒน์
11-04-2018 / 11:58 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Self access

11-04-2018 / 13:47 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Office หมดอายุ
 ใบแจ้งปัญหา
นายดนัย มีอารีย์
11-04-2018 / 10:53 น.
กองกลาง >> งานประชุมและการประชาสัมพันธ์
ห้องสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : PC เปิดไม่ติดครับ
 ใบแจ้งปัญหา
แนะนำให้ส่งเคลม
ฤทธี ทิมรอด
10-04-2018 / 10:52 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี

11-04-2018 / 11:03 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 1. ใช้งาน Microsoft Word แล้วมีอาการค้าง 2. สั่งพิมพ์เอกจาก Microsoft Word ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาวพนิดา พวงพยอม
28-03-2018 / 08:50 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารพัสดุฯ

11-04-2018 / 11:02 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การปฏิบัติงานในระบบค่า K
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.