ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
สุนันทา. รักษาราษฎร์
04-09-2018 / 09:23 น.
กองกลาง >> งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ชั้นm

05-09-2018 / 15:59 น.
ประเภทปัญหา : printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ปริ้น
 ใบแจ้งปัญหา
นายสุเมธ โฆสานันท์
29-08-2018 / 09:54 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องเรัยนกับสำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบเครือข่าย lan ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
ประชุม พันออด
15-08-2018 / 14:19 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนง. รร.อาหารนานาชาติ

30-08-2018 / 13:00 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
31-07-2018 / 14:04 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน

30-08-2018 / 13:01 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดตั้ง Windows Server 2008 หรือ 2012 เพื่อใช้ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
อโนมา อรุโณทัยสกุล
23-07-2018 / 13:40 น.
กองกลาง >> งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
ห้องการเงิน/ชั้น1

30-08-2018 / 13:04 น.
ประเภทปัญหา : printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เพิ่มเครื่องปริ๊นซ์
 ใบแจ้งปัญหา
ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช
23-07-2018 / 12:26 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
723

30-08-2018 / 13:04 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องดับบ่อยๆ
 ใบแจ้งปัญหา
นวลักษณ์. ขาวผ่อง
20-07-2018 / 09:37 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม >> งานบริหารทั่วไป
ห้องสำนักงาน

30-08-2018 / 13:03 น.
ประเภทปัญหา : printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปริ้นเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 ใบแจ้งปัญหา
นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง
18-07-2018 / 09:02 น.
กองกลาง >> งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
ห้องการเงิน ชั้น 1

30-08-2018 / 13:03 น.
ประเภทปัญหา : printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งโปรแกรมเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ (ให้กับหน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินเพชรบุรี (สตง.)
 ใบแจ้งปัญหา
สุภาวดี เนียมหอม
17-07-2018 / 15:29 น.
กองกลาง >> งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
พัสดุ

30-08-2018 / 13:02 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบ 3ดี พอนำส่งไม่ได้คะ เนื่องจากเวิดหมดอายุ ช่วยมาแก้ไขให้หน่อยนะคะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสินีนาฏ มูลสอาด
16-07-2018 / 09:55 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะ ชั้น 2

30-08-2018 / 13:02 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเทอร์เน็ตช้า
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.