โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะด้านไอที เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง Microsoft Teams หรือ Teams ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะด้านไอที เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams             นำร่องโดยบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 99 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 17126 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2566

กฎหมายน่ารู้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

กฎหมายน่ารู้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560           เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค สมาร์ตโฟน รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ที่ถูกควบคุมการกระทำระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น พรบ.ที่ออกมาเพื่อป้องกันและควบคุมการกระทำผิดที่จะเกิดขึ้นได้การใช้คอมพิวเตอร์หากผู้ใดกระทำผิดก็จะต้องได้รับการลงโทษตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4           ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดอบรม ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 17-18 ก.ค. และ วันที่ 17-18 ส.ค. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์          ทั้งนี้การดำเนินโครงการมีคณะอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรม และผ่านการประเมินสมรรถนะเรื่อง Microsoft 365 80% ขึ้นไป ในรุ่นที่ 3และรุ่นที่ 4 ทั้งสิ้น 101 ท่าน     […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์             ทั้งนี้การดำเนินโครงการมีคณะอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 240 ท่าน ซึ่งทุกท่านได้รับ Account Microsoft 365 และคำแนะนำการเข้าใช้งานตลอดจนการแนะนำแอพพลิเคชั่นต่างๆที่มาพร้อมกับ Account Microsoft 365 เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้งานสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานสนับสนุนในส่วนงานต่างๆ