งานวิศวกรรมเครือข่าย

 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)


  • ติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
  • จัดการปรับปรุงระบบงานทางคอมพิวเตอร์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ
  • จัดทำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Proxy server, mail server) ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ
  • ตรวจซ่อมบำรุงสาย และความสามารถในการรับข้อมูล
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลภายในระบบสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดีขึ้น
  • ทำการออกแบบและจัดทำระบบ web base E-mail เพื่อให้การเช็ค E-mailของนักศึกษาและอาจารย์เป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้น

 ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 8601
คุณเชฐ ศรีแย้ม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : chet.sri@mail.pbru.ac.th

 ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 8601
คุณไพรัช บุญรอด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : pairach.boo@mail.pbru.ac.th